• GOPS - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jodłowej                                         Godziny otwarcia pn-pt 7:00 - 15:30                                            tel.: +48 14 683 30 45

Zapytania ofertowe/przetargi POKL

23.06.2014r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jodłowej informuje, że w wyniku postępowania przeprowadzonego w dniu 23 czerwiec 2014r. dokonano wyboru oferty zgodnie z kryteriami określonymi w zapytaniu ofertowym.

 Do przeprowadzenia  kursu „Kucharz małej gastronomii z elementami kuchni regionalnej i modułem kasy fiskalnej ” dla uczestników projektu pt. „Czas na aktywność w Gminie Jodłowa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społeczne wybrano ofertę:

 

  “EDUKATOR” Spółka z o.o. 

ul. Igielna 9 

38-200 Jasło

                                                                                                                                                                                                                                                                    Kierownik GOPS w Jodłowej                                                                                         Anna Tawrell  


 

10.06.2014r.

Zapytanie ofertowe na pzreprowadzenie szkolenia/kursu "Kucharz małej gastronomii z elementami kuchnii regionalnej i modułem kasy kiskalnej" dla uczestników projektu "Czas na aktywność w gminie Jodłowa" 

________________________________________________________________________________________________________________________________

12.05.2014r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jodłowej informuje, że w wyniku postępowania przeprowadzonego w dniu 12 maja 2014r. dokonano wyboru oferty zgodnie z kryteriami określonymi w zapytaniu ofertowym.

Do przeprowadzenia  indywidualnego doradztwa zawodwego   i treningów kompetencji  i umiejętności społecznych z modułem wizażu  dla uczestników projektu pt. „Czas na aktywność w Gminie Jodłowa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społeczne wybrano ofertę:

 LIDER Centrum Kształcenia,

Elżbieta Kita 33-343 Rytro,

Roztoka Ryterska 44

 

 

                                                                                                                 Kierownik GOPS w Jodłowej

                                                                                                                         Anna Tawrell


28.04.2014r.

Zapytanie ofertowe indywidualnego doradztwa zawodowego i treningów kompetencji  i umiejętności społecznych z modułem wizażu


08.07.2013r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie Kursu Zawodowego UP "Czas na aktywność w Gminie Jodłowa"

26.06.2013r.

Ogłoszenie o zamówieniu- Przeprowadzenie kursu zawodowego dla uczestników projektu „Czas na aktywność w Gminie Jodłowa” 

SIWZ 


23.05.2013r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jodłowej informuje, że w wyniku postępowania przeprowadzonego w dniu 23 maja 2013r. dokonano wyboru oferty zgodnie z kryteriami określonymi w zapytaniu ofertowym.

 Do przeprowadzenia  indywidualnego doradztwa zawodwego   itreningów kompetencji  i umiejętności społecznych z modułem wizażu  dla uczestników projektu pt. „Czas na aktywność w Gminie Jodłowa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społeczne wybrano ofertę:

 Stowarzyszenie „Centrum Szkolenia Zawodowego” w Gorlicach, ul Michalusa 4, 38-320 Gorlice, Przedstawicielstwo w Jaśle ul.Wyspiańskiego 8, 38-200 Jasło

 

                                                                                                                             Kierownik GOPS w Jodłowej

                                                                                                                                  Małgorzata Sztogrin


 

14.05.2013r.

 Zapytanie ofertowe doradztwo i treningi 2013

 

                                                                               

 

  

  

  


 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jodłowej

Nasza instytucja została stworzona, aby wspierać najbardzej potrzebujących mieszkańców gminy Jodłowa.

Adres:
    39-225 Jodłowa  1A
    NIP: 872-167-67-72

     Kontakt:
         tel. : +48 14 683 30 45
         email: gops@gopsjodlowa.pl


Projekt i wykonanie WEBimpuls.pl

 

 KLAUZULA INFORMACYJNA

od 25 maja 2018 r.

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)

 1. Administratorem przetwarzanych danych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jodłowej (GOPS) jest GOPS reprezentowany przez Kierownika zwanego dalej: „Administratorem” z siedzibą 39-225 Jodłowa 1A. Kontakt do Administratora: tel. (014) 6833 045

 2. Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych osobowych e-mail: inspektorodo@onet.pl

 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań i obowiązków nałożonych na GOPS w Jodłowej jako jednostkę organizacyjną samorządu terytorialnego. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit a, b, c i lit e, art. 9 ust. 2 lit. a, b, g RODO;

 4. Odbiorcami danych osobowych w posiadaniu których jest/będzie GOPS w Jodłowej mogą być wyłącznie podmioty i inne orany publiczne które posiadają dostęp do danych na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących;

 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwatrzeciego lub organizacji międzynarodowej;

 6. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres archiwizacji wymagany dla danej kategorii danych przez obowiązujące przepisy prawa;

 7. Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ichsprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszeniadanych jeżeli zachodzą przesłanki do tych uprawnień i nie są ograniczone poprzez inne przepisy prawne;

 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje także prawo do cofnięcia zgody w dowolnymmomencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawiezgody przed jej cofnięciem;

 9. Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, żeprzetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 10. W zależności od rodzaju załatwianej sprawy w GOPS w Jodłowej podanie danych osobowych może byćwymogiem ustawowym, warunkiem umownym, warunkiem zawarcia umowy, dobrowolnie wyrażoną zgodą.

 11. W sytuacji gdy podanie danych jest obowiązkowe do załatwienia, określonej kategorii spraw, konsekwencją niepodania danychosobowych będzie brak możliwości podjęcia skutecznych działań;

 12. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również nie będą podlegać profilowaniu.

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Jodłowej

Anna Tawrell