• GOPS - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jodłowej                                         Godziny otwarcia pn-pt 7:00 - 15:30                                            tel.: +48 14 683 30 45

AKTUALNOŚCI POKL

 

22.12.2014r.

Spotkanie z UP podsumowującego realizację działań w projekcie „Czas na aktywność w gminie Jodłowa” za 2014r.

 W dniu 15 grudnia 2014r., odbyło się spotkanie z UP podsumowujące realizacje działań w projekcie „Czas na aktywność w gminie Jodłowa” za 2014r. współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Firmę INNOVO Innowacje w biznesie Sp. z o.o., w którym udział wzięło 10 UP. Tematyka spotkania obejmowała:

 • prezentację multimedialną przedstawiającą główne działania w ramach projektu” Czas na aktywność w Gminie Jodłowa” wraz z galerią zdjęć obrazującą poszczególne działania uczestników projektu,

 • informację o źródłach finansowania projektu „Czas na aktywność w gminie Jodłowa”

 • główne założenia i idee Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 • główne założenia projektu, a także korzyści płynące z udziału w projekcie,

 • prezentację dobrych praktyk w ramach wykorzystania środków POKL.

W trakcie spotkania podsumowującego została również przedstawiona prezentacja multimedialna pokazująca działania zrealizowane w ramach projektu realizowanego przez GOPS Jodłowa wraz z pokazem zdjęć. Uczestniczki projektu wypełniły również ankiety oceniające realizację projektu. Na  zakończenie spotkania każda z uczestniczek projektu otrzymała upominek w postaci gadżetów promujących projekt: pendrive, oraz płytkę CD ze zdjęciami z udziału w projekcie, kalendarz, kubek, długopis. Wszystkie uczestniczki projektu otrzymały również Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w projekcie.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

01.12.2014r.

Trzy miesięczne staże zakończone.

W firmie Produkcyjno-Handlowej Janusz Słota w Jodłowej 5 Uczestniczek Projektu  "Czas na aktywność w gminie Jodłowa" odbyły 3 miesięczny staż w terminie od 1.09.14r do 30.11.14r. na stanowisku pomoc kuchenna. Dzięki stażom uczestniczki projektu nabyły praktyczne umiejętności do samodzielnego wykonywania pracy na danym stanowisku.

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

08.09.2014r

Staże zawodowe

Od 1 września 2014r. pięć uczestniczek projektu „Czas na aktywność w gminie Jodłowa” rozpoczęły staż w Firmie Produkcyjno-Handlowej Janusz Słota w Jodłowej. Przed rozpoczęciem stażu przeszły kurs „Kucharz małej gastronomi z elementami kuchni regionalnej i modułem kasy fiskalnej”,  który miał na celu zdobycie wiedzy teoretycznej w wybranym zawodzie. Celem głównym rozpoczętego stażu jest nabycie umiejętności praktycznych. Staż będzie trwał 3 miesiące.

zdjęcia

______________________________________________________________________________________________________________________

29.08.2014r.

Zakończony kurs

Od 3 lipca do 14 sierpnia 2014 roku został zrealizowany instrument aktywizacji edukacyjnej tj. w dniu 14 sierpnia zakończył się kurs zawodowy „Kucharz małej gastronomi z elementami kuchni regionalnej i modułem kasy fiskalnej” dla 10 uczestników projektu „Czas na aktywność w gminie Jodłowa”. Wszyscy Uczestnicy zakończyli kurs z pozytywnym wynikiem i otrzymali zaświadczenia o ukończeniu kursu i zdobyciu kwalifikacji.

_______________________________________________________________________________________________________________

 03.07.2014r.

INSTRUMENT AKTYWIZACJI EDUKACZJNEJ – kurs kucharz małej gastronomii z elementami kuchni regionalnej i modułem kasy fiskalnej

W ramach projektu „Czas na aktywność w Gminie Jodłowa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego od 3.07.2014r. dla 10 uczestników projektu rozpoczął się kurs „Kucharz małej gastronomii z elementami kuchni regionalnej i modułem kasy fiskalnej”. Kurs będzie trwał 23 dni (180 godz.), a jego zakończenie planowane jest na dzień 14.08.2014r.

 Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników projektu umiejętności:

 • wykonywania różnego rodzaju potraw,

 • przygotowania do pracy w usługach gastronomicznych,

 • zapoznania się z nowoczesnymi technologiami,

 • przygotowania potraw kuchni regionalnej,

 • praktycznej wiedzy w zakresie obsługi kasy fiskalnych.


27.06.2014r.

INSTRUMENT AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ – doradztwo zawodowe i treningi kompetencji i umiejętności społecznych z modułem wizażu.

W ramach projektu „Czas na aktywność w Gminie Jodłowa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej  w okresie od 26.05.2014 do 29.05.2014r. przeprowadzono indywidualne doradztwo zawodowe dla 10 uczestników projektu w sumie 30 godzin. Indywidualne doradztwo zawodowe obejmowało  m.in. następujące zagadnienia:

-          identyfikacja potrzeb i zdiagnozowanie predyspozycji zawodowych uczestników,

-          poznanie nowych i skutecznych technik poszukiwania pracy,

-          zdobycie wiedzy z zakresu przygotowania dokumentów aplikacyjnych.

Celem doradztwa było przygotowanie uczestników projektu do świadomego planowania własnej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Zajęcia w ostateczności doprowadziły  do wyboru rodzaju szkoleń w ramach realizowanego projektu.  Na podstawie  Indywidualnych Planów Działania uczestników oraz opinii doradcy zawodowego wyłoniono rodzaj szkolenia tj. KURS KUCHARZ-MAŁEJ GASTRONOMII Z ELEMENTAMI KUCNI REGIONALNEJ I MODUŁEM KASY FISKALNEJ, który odbędzie się na przełomie miesiąca lipca i sierpnia 2014r.

W okresie od 30.05.2014 do 06.06.2014r. przeprowadzono treningi kompetencji i umiejętności społecznych z modułem wizażu -  grupa  10 uczestników projektu w sumie 28 godzin Tematyka treningów  obejmowała:

-          pełnienie ról społecznych w kontekście życia zawodowego i rodzinnego,

-          warsztaty rozwoju osobistego, efektywna komunikacja interpersonalna,

-          wizualizacja własnego pozytywnego wizerunku,

-          efektywne gospodarowanie budżetem domowym.

Moduł wizażu obejmował zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu higieny, pielęgnacji, doboru odpowiedniego stroju, fryzury, stylizacji paznokci, makijażu do wykonywanego zawodu oraz miejsca pracy oraz przygotowanie wizerunku na rozmowę kwalifikacyjną. W ramach modułu 10 uczestniczek zostało objęte usługą fryzjerską (strzyżenie i modelowanie włosów) oraz usługą kosmetyczną ( makijaż) wykonane przez wykwalifikowane osoby.

zdjęcia

____________________________________________________________________________________________________________________-

 23.06.2014r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jodłowej informuje, że w wyniku postępowania przeprowadzonego w dniu 23 czerwiec 2014r. dokonano wyboru oferty zgodnie z kryteriami określonymi w zapytaniu ofertowym.

 

Do przeprowadzenia  kursu „Kucharz małej gastronomii z elementami kuchni regionalnej i modułem kasy fiskalnej ” dla uczestników projektu pt. „Czas na aktywność w Gminie Jodłowa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społeczne wybrano ofertę:

 

 “EDUKATOR” Spółka z o.o. 

ul. Igielna 9 

38-200 Jasło

                                                                                                                                                                                             Kierownik GOPS w Jodłowej                                                                                                       Anna Tawrell  


 

12.05.2014r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jodłowej informuje, że w wyniku postępowania przeprowadzonego w dniu 12 maja 2014r. dokonano wyboru oferty zgodnie z kryteriami określonymi w zapytaniu ofertowym.

Do przeprowadzenia  indywidualnego doradztwa zawodwego   i treningów kompetencji  i umiejętności społecznych z modułem wizażu  dla uczestników projektu pt. „Czas na aktywność w Gminie Jodłowa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społeczne wybrano ofertę:

 LIDER Centrum Kształcenia

Elżbieta Kita 33-343 Rytro,

Roztoka Ryterska 44

 

                                                                                                                                                                                      Kierownik GOPS w Jodłowej

                                                                                                                                                                                                                     Anna Tawrell


 28.04.2014r.

Promocja projektu “Czas na aktywność w gminie Jodłowa”

W ramach zadania promocja projektu “Czas na aktywnośćw gminie Jodłowa” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jodłowej w kwietniu 2014r. Zakupił 20 szt. plakatów promujących projekt. Plakaty zostały zozwieszone w Urzędzie Gminy Jodłowa i w Ośrodku Pomocy Społecznejoraz na innych tablicach informacyjnych na terenie gminy Jodłowa.

 

PLAKAT_czas_na_aktywnosc_2014.jpg

                                                                                                                                                               

01.04.2014r.

Informacja o rekrutacji

W wyniku rekrutacji do projektu „Czas na aktywność w gminie Jodłowa” na 2014 rok zostało zakwalifikowanych 10 uczestników. Po czym 27 marca 2014r. odbyło się spotkanie informacyjne z uczestnikami projketu, na którym z każdym uczestnikiem zostały podpisane stosowne dokumenty i kontrakty socjalne, oraz  zostały również przedstawione planowane działania realizowane w projekcie. 

                                                                                                                                                                     

14.01.2014r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jodłowej zaprasza do udziału w projekcie “Czas na aktywność w gminie Jodłowa” reralizowanym w 2014r. 

Od 06 stycznia do 24 marca 2014 roku trwa nabór uczestników do udziału w projekcie „Czas na aktywność w Gminie Jodłowa” na 2014 rok. Z Uczestnikami projektu zostaną zawarte kontrakty socjalne w ramach których zostaną objęci trzema instrumentami aktywnej integracji 

 W ramach projektu oferujemy BEZPŁATNE formy wsparcia m.in.:  

 • szkolenia mające na celu uzyskanie nowych umiejętności społeczno-zawodowych,

 • doradztwo zawodowe

 • staże

 • inne działania wynikające z potrzeb uczestników projektu

 • uczestnicy projektu zostaną również objęci wsparciem finansowym i pracą socjalną. 

Grupami docelowymi projektu są osoby:  

 • korzystające ze świadczeń pomocy społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jodłowej,

 • w wieku aktywności zawodowej (15 – 64 lat),

 • osoby bezrobotne i/lub nieaktywne zawodowo i/lub zatrudnione (np. rolnicy o ile nie będą stanowić 50% grupy docelowej), a w szczególności osoby zagrożonych wykluczeniem społecznym,

 • mieszkające na terenie gminy Jodłowa, które wyraziły chęć udziału w projekcie składając formularz rekrutacyjny, (formularz dostępny w biurze projektu GOPS Jodłowa)

 • wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Jodłowa prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi w GOPS Jodłowa, którzy udzielą szczegółowych informacji.

  UWAGA! Liczba miejsc jest ograniczona tj. zakwalifikowanych zostanie 10 uczestników projektu. O wyborze uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.

  ZAPRASZAMY!


2013-12-19

Spotkanie z UP na  zakończenie projektu pn. „Czas na aktywność w gminie Jodłowa” podsumowującego  realizację projektu w 2013r.

W dniu 19 grudnia 2013r., odbyło się spotkanie z UP podsumowujące realizacje działań w projekcie pn. „Czas na aktywność w gminie Jodłowa ” za 2013r. współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. W zorganizowanym przez Firmę INNOVO Innowacje w biznesie Sp. z o.o.spotkaniu udział wzięło 9 UP. Tematyka spotkania obejmowała:prezentację multimedialną przedstawiającą główne działania w ramach projektu” Czas na aktywność w Gminie Jodłowa” wraz z galerią zdjęć obrazującą poszczególne działania uczestników projektu, informację o źródłach finansowania projektu „Czas na aktywność w gminie Jodłowa”, główne założenia projektu, a także korzyści płynące z udziału w projekcie, prezentację dobrych praktyk w ramach wykorzystania środków POKL. Na  zakończenie spotkania każda z uczestniczek projektu otrzymała upominek w postaci  gadżetów promujących projekt: pendrive - zawierający zdjęcia z udziału w projekcie, kalendarz.   

zdjęcia


2013-11-19

3 miesięczny staż

W Pizzerni ALCALA w Jodłowej trwa 3 miesięczny staż uczestniczki projektu„ Kucharz-ciastkarz z elementami cateringu oraz modułem kasy fiskalnej” który zakończy się 15 grudnia 2013r.

zdjęcia


2013-09-17

Staż uczestniczki projektu

Od 16 września 2013 r., jedna uczestniczka projektu„ Kucharz-ciastkarz z elementami cateringu oraz modułem kasy fiskalnej”  rozpoczęła staż w Pizzerni ALCALA w Jodłowej. Przed rozpoczęciem stażu przeszła kurs zawodowy,  który miał na celu zdobycie wiedzy teoretycznej w wybranym zawodzie. Celem głównym rozpoczętego stażu jest nabycie umiejętności praktycznych. Staż będzie trwał 3 miesiące.

zdjęcia


2013-09-02
 
Zakończony kurs

W dniu 30 sierpnia 2013r., zakończył się kurs zawodowy „ Kucharz-ciastkarz z elementami cateringu oraz modułem kasy fiskalnej” dla 10 uczestników projektu „Czas na aktywność w gminie Jodłowa”. Wszyscy Uczestnicy zakończyli kurs z pozytywnym wynikiem i otrzymali zaświadczenia o ukończeniu kursu.

zdjęcia


2013-07-24
 
Kurs zawodowy „ Kucharz-ciastkarz z elementami cateringu oraz modułem kasy fiskalnej”

W dniu 24 lipca 2013r. rozpoczął się kurs zawodowy „ Kucharz-ciastkarz z elementami cateringu oraz modułem kasy fiskalnej” dla 10 uczestników projektu „Czas na aktywność w gminie Jodłowa”. Kurs będzie trwał 25 dni po 8 godz. dziennie i zakończy się 30 sierpnia 2013r.

Tematyka zajęć obejmuje:

 • Przestrzeganie zasad bhp, przepisów przeciw pożarowych na stanowisku pracy
 • Systemy jakości i bezpieczeństwa obrotu środkami spożywczymi HACCP, GHP, GMP
 • Charakterystyka zawodu kucharz- ciastkarz
 • Opis stanowiska pracy
 • Przygotowanie stanowiska pracy
 • Surowce gastronomiczne
 • Maszyny i urządzenia wykorzystywane w gastronomii
 • Technika sporządzania dań podstawowych: obróbka wstępna surowców,
 • Technika sporządzania dań podstawowych
 • Produkcja wyrobów spożywczych
 • Przechowywanie żywności w stanie zamrożonym
 • Technika sporządzania wyrobów ciastkarskich
 • Aranżacja potraw na talerzach i stołach bankietowych
 • Organizacja usług cateringowych oraz przyjęć
 • Obsługa kas fiskalnych

2013-06-27

ZAKOŃCZONE DORADZTWO ZAWODOWE I TRENINGI KOMPETENCJI

W ramach projektu „Czas na aktywność w Gminie Jodłowa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej  w okresie od 27.05.2013 do 5.06.2013r. przeprowadzono indywidualne doradztwo zawodowe dla 10 uczestników projektu w sumie 30 godzin. Indywidualne doradztwo zawodowe obejmowało  m.in. następujące zagadnienia:

-          identyfikacja potrzeb i zdiagnozowanie predyspozycji zawodowych uczestników,

-          poznanie nowych i skutecznych technik poszukiwania pracy,

-          zdobycie wiedzy z zakresu przygotowania dokumentów aplikacyjnych.

Celem doradztwa było przygotowanie uczestników projektu do świadomego planowania własnej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Zajęcia w ostateczności doprowadziły  do wyboru rodzaju szkoleń w ramach realizowanego projektu.  Na podstawie  Indywidualnych Planów Działania uczestników oraz opinii doradcy zawodowego wyłoniono rodzaj szkolenia tj. KURS KUCHARZ-CIASTKARZ Z ELEMENTAMI CATERINGU ORAZ MODUŁEM KASY FISKALNEJ , który odbędzie się na przełomie miesiąca lipca i sierpnia 2013r.

W okresie od 20.06.2013 do 25.06.2013r. przeprowadzono treningi kompetencji i umiejętności społecznych z modułem wizażu -  grupa  10 uczestników projektu w sumie 28 godzin Tematyka treningów  obejmowała:

-          pełnienie ról społecznych w kontekście życia zawodowego i rodzinnego,

-          warsztaty rozwoju osobistego, efektywna komunikacja interpersonalna,

-          wizualizacja własnego pozytywnego wizerunku,

-          efektywne gospodarowanie budżetem domowym.

Moduł wizażu obejmował zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu higieny, pielęgnacji, doboru odpowiedniego stroju, fryzury, stylizacji paznokci, makijażu do wykonywanego zawodu oraz miejsca pracy oraz przygotowanie wizerunku na rozmowę kwalifikacyjną.W ramach modułu 10 uczestniczek zostało objęte usługą fryzjerską (strzyżenie i modelowanie włosów) oraz usługą kosmetyczną ( makijaż) wykonane przez wykwalifikowane osoby.


23.05.2013

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jodłowej informuje, że w wyniku postępowania przeprowadzonego w dniu 23 maja 2013r. dokonano wyboru oferty zgodnie z kryteriami określonymi w zapytaniu ofertowym.

 Do przeprowadzenia  indywidualnego doradztwa zawodwego   itreningów kompetencji  i umiejętności społecznych z modułem wizażu  dla uczestników projektu pt. „Czas na aktywność w Gminie Jodłowa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społeczne wybrano ofertę:

 Stowarzyszenie „Centrum Szkolenia Zawodowego” w Gorlicach, ul Michalusa 4, 38-320 Gorlice, Przedstawicielstwo w Jaśle ul.Wyspiańskiego 8, 38-200 Jasło

 

                                                                                                                             Kierownik GOPS w Jodłowej

                                                                                                                                  Małgorzata Sztogrin

                                           


                                                                                                                                                                                                                              

14.05.2013r.

Zapytanie ofertowe doradztwo zawodowe i treningi 2013

 


 22.04.2013r.

 PLAKAT

 

 


  

 

 

Staże 2014 w kursie "Kucharz małej gastronomii z elementami kuchnii regionalnej i modułem kasy fiskalnej"

 

                                                                               

 

  

  

  


 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jodłowej

Nasza instytucja została stworzona, aby wspierać najbardzej potrzebujących mieszkańców gminy Jodłowa.

Adres:
    39-225 Jodłowa  1A
    NIP: 872-167-67-72

     Kontakt:
         tel. : +48 14 683 30 45
         email: gops@gopsjodlowa.pl


Projekt i wykonanie WEBimpuls.pl

 

 KLAUZULA INFORMACYJNA

od 25 maja 2018 r.

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)

 1. Administratorem przetwarzanych danych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jodłowej (GOPS) jest GOPS reprezentowany przez Kierownika zwanego dalej: „Administratorem” z siedzibą 39-225 Jodłowa 1A. Kontakt do Administratora: tel. (014) 6833 045

 2. Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych osobowych e-mail: inspektorodo@onet.pl

 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań i obowiązków nałożonych na GOPS w Jodłowej jako jednostkę organizacyjną samorządu terytorialnego. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit a, b, c i lit e, art. 9 ust. 2 lit. a, b, g RODO;

 4. Odbiorcami danych osobowych w posiadaniu których jest/będzie GOPS w Jodłowej mogą być wyłącznie podmioty i inne orany publiczne które posiadają dostęp do danych na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących;

 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwatrzeciego lub organizacji międzynarodowej;

 6. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres archiwizacji wymagany dla danej kategorii danych przez obowiązujące przepisy prawa;

 7. Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ichsprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszeniadanych jeżeli zachodzą przesłanki do tych uprawnień i nie są ograniczone poprzez inne przepisy prawne;

 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje także prawo do cofnięcia zgody w dowolnymmomencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawiezgody przed jej cofnięciem;

 9. Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, żeprzetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 10. W zależności od rodzaju załatwianej sprawy w GOPS w Jodłowej podanie danych osobowych może byćwymogiem ustawowym, warunkiem umownym, warunkiem zawarcia umowy, dobrowolnie wyrażoną zgodą.

 11. W sytuacji gdy podanie danych jest obowiązkowe do załatwienia, określonej kategorii spraw, konsekwencją niepodania danychosobowych będzie brak możliwości podjęcia skutecznych działań;

 12. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również nie będą podlegać profilowaniu.

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Jodłowej

Anna Tawrell