• GOPS - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jodłowej                                         Godziny otwarcia pn-pt 7:00 - 15:30                                            tel.: +48 14 683 30 45

"Aktywni Zawodowo w Gminie Jodłowa"

 

25.03.2013r.

AKTYWNI ZAWODOWO W GMINIE JODŁOWA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jodłowej w okresie 1.03.2013 r. do 28.02.2014 r. realizuje w projekt pn. „Aktywni zawodowo w Gminie Jodłowa” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Programu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII ,,Promocja integracji społecznej”,  Działanie 7.2. „ Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

Wartość projektu wynosi 350 593,00 zł.

Celem projektu jest poprawa dostępu do zatrudnienia przez integrację społeczną i zawodową 20 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia i ubóstwa z terenu Gminy Jodłowa.

Projekt skierowany jest do osób w wieku 15 – 64 lat zamieszkujących gminę Jodłowa, które są bezrobotne lub zatrudnione w gospodarstwie rolnym. Dochody osób zatrudnionych w gospodarstwie rolnym nie mogą być wyższe niż dwukrotność kryteriów dochodowych, o których mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej tj.: na osobę w rodzinie 912,00 zł; dla osoby samotnie gospodarującej 1084,00 zł.

Uczestnicy projektu zostaną objęci wsparciem w postaci:

 1. Poradnictwo psychospołeczne – indywidualne spotkania z psychologiem.
 2. Moduł kompetencji społecznych w ramach, którego odbędą się:
  • warsztaty autoprezentacji
  • warsztaty savoir-vivre
 3. Kursy zawodowe:          
  • technolog robót wykończeniowych w budownictwie
  • pracownik administracyjno-biurowy z obsługą sekretariatu
  • sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i profesjonalną obsługą klienta
 4. Sześciomiesięczne staże pozwolą uczestnikom projektu uzyskać doświadczenie zawodowe.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą składać Formularze zgłoszeniowe w Biurze Projektu mieszczącym się w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej  w terminie od 22.03.2013 do  12.04.2013 w godz. 7.00 – 15.00

Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

Szczegółowe informacje  można uzyskać pod nr telefonu 14 6833 045.

 

 Podstrona współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

                                                                               

 

  

  

  


 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jodłowej

Nasza instytucja została stworzona, aby wspierać najbardzej potrzebujących mieszkańców gminy Jodłowa.

Adres:
    39-225 Jodłowa  1A
    NIP: 872-167-67-72

     Kontakt:
         tel. : +48 14 683 30 45
         email: gops@gopsjodlowa.pl


Projekt i wykonanie WEBimpuls.pl

 

 KLAUZULA INFORMACYJNA

od 25 maja 2018 r.

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)

 1. Administratorem przetwarzanych danych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jodłowej (GOPS) jest GOPS reprezentowany przez Kierownika zwanego dalej: „Administratorem” z siedzibą 39-225 Jodłowa 1A. Kontakt do Administratora: tel. (014) 6833 045

 2. Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych osobowych e-mail: inspektorodo@onet.pl

 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań i obowiązków nałożonych na GOPS w Jodłowej jako jednostkę organizacyjną samorządu terytorialnego. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit a, b, c i lit e, art. 9 ust. 2 lit. a, b, g RODO;

 4. Odbiorcami danych osobowych w posiadaniu których jest/będzie GOPS w Jodłowej mogą być wyłącznie podmioty i inne orany publiczne które posiadają dostęp do danych na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących;

 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwatrzeciego lub organizacji międzynarodowej;

 6. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres archiwizacji wymagany dla danej kategorii danych przez obowiązujące przepisy prawa;

 7. Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ichsprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszeniadanych jeżeli zachodzą przesłanki do tych uprawnień i nie są ograniczone poprzez inne przepisy prawne;

 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje także prawo do cofnięcia zgody w dowolnymmomencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawiezgody przed jej cofnięciem;

 9. Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, żeprzetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 10. W zależności od rodzaju załatwianej sprawy w GOPS w Jodłowej podanie danych osobowych może byćwymogiem ustawowym, warunkiem umownym, warunkiem zawarcia umowy, dobrowolnie wyrażoną zgodą.

 11. W sytuacji gdy podanie danych jest obowiązkowe do załatwienia, określonej kategorii spraw, konsekwencją niepodania danychosobowych będzie brak możliwości podjęcia skutecznych działań;

 12. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również nie będą podlegać profilowaniu.

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Jodłowej

Anna Tawrell