• GOPS - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jodłowej                                         Godziny otwarcia pn-pt 7:00 - 15:30                                            tel.: +48 14 683 30 45

Informacja o funduszu alimentacyjnym

Przyznawanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2007r. nr 192, poz. 1378 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2008 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U z 29 lipca 2008r., Nr 136, poz. 855)


I. Podstawowe informacje

 1. Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna:
  1. do ukończenia przez osobę uprawnioną 18 roku życia,
  2. jeżeli uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia,
  3. jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo
 2. Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 725 zł.
 3. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednak nie większej niż 500 zł na osobę uprawnioną.


II. Warunki uzyskania świadczenia z funduszu alimentacyjnego


Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego. Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.

Druki wniosków dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jodłowej, 39-225 Jodłowa. Można je także pobrać na naszej stronie internetowej.

Do prawidłowo wypełnionego wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć odpowiednio:

 1. Uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającego się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego.
 2. Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, lub inny dokument stwierdzający wiek dziecka, w przypadku gdy osoba na którą jest składany wniosek jest niepełnoletnia.
 3. Zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej, w przypadku gdy osoba na którą jest składany wniosek ukończyła 18 rok życia.
 4. Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności w przypadku gdy osoba na którą jest składany wniosek jest niepełnosprawna i ukończyła 25 rok życia.
 5. Zaświadczenie lub oświadczenie stwierdzające wysokość dochodu rodziny, odpowiednio:
  1. zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych,
  2. oświadczenie członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy, jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
  3. oświadczenie członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy innego dochodu, niepodlegającego opodatkowaniu,
  4. zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów.
 6. Jeżeli dłużnik alimentacyjny zamieszkuje poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej: informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonywaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z:
  1. brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia
  2. lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.
 7. Inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia, w tym:
  1. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji
  2. odpis prawomocnego orzeczenia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zatwierdzającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem
  3. orzeczenia sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej.
 8. Wyrok sądu orzekającego rozwód lub separację, albo akt zgonu małżonka lub rodzica dziecka.


W przypadku gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń wymagają potwierdzenia innym dokumentem podmiot realizujący świadczenia może domagać się takiego dokumentu.

W przypadku gdy o świadczenie z funduszu alimentacyjnego ubiega się osoba, która powyższe dokumenty dołączyła do wniosku o zasiłek rodzinny (złożony w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jodłowej) należy to zaznaczyć w dołączonej do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ankiecie - dokumentów tych nie dołącza się do wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego.

IV. Termin i tryb realizacji złożonego wniosku:

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu.

Okres świadczeniowy 2008/2009 trwa od 1 października 2008r. do 30 września 2009 r.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2008/2009 są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2008 r.

 • gdy wniosek zostanie złożony do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do tego świadczenia oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.
 • gdy wniosek zostanie złożony w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.


Ustalając prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy od dnia 1 października 2008r. do dnia 30 września 2009 r. i od dnia 1 października 2009 r. do dnia 30 września 2010 r., do dochodu rodziny nie wlicza się otrzymanych w 2007 r. i w 2008 r. zaliczek alimentacyjnych.

V. Uwagi


Przedłużenie okresu zasiłkowego 2007/2008

Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wchodzi w życie z dniem 1 października 2008 r., wobec powyższego okres zasiłkowy rozpoczynający się w dniu 1 września 2007 r., na który ustala się prawo do zaliczki alimentacyjnej, przedłuża się do dnia 30 września 2008 r.

Pojęcie rodziny w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

"Rodzina" - oznacza odpowiednio następujących członków rodziny: rodziców osoby uprawnionej, małżonka rodzica osoby uprawnionej, osobę z którą rodzic osoby uprawnionej wychowuje wspólne dziecko, pozostające na ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia  25 roku życia oraz dziecko, które ukończyło 25 rok życia otrzymujące świadczenia z funduszu alimentacyjnego lub legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, o którym mowa w przepisach o świadczeniach rodzinnych, a także osobę uprawnioną.

Do członków rodziny nie zalicza się:

 • dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego,
 • dziecka pozostającego w związku małżeńskim,
 • pełnoletniego dziecka posiadającego dziecko,
 • rodzica osoby uprawnionej zobowiązanego tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do alimentów na jej rzecz

W przypadku gdy osoba uprawniona jest wychowywana przez oboje rodziców, do składu rodziny nie wlicza się małżonka zobowiązanego tytułem wykonawczym do alimentów na rzecz dziecka.

Komu nie przysługują świadczenie z funduszu alimentacyjnego?


Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

 • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej
 • jest pełnoletnia i posiada własne dziecko
 • zawarła związek małżeński

 

 

                                                                               

 

  

  

  


 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jodłowej

Nasza instytucja została stworzona, aby wspierać najbardzej potrzebujących mieszkańców gminy Jodłowa.

Adres:
    39-225 Jodłowa  1A
    NIP: 872-167-67-72

     Kontakt:
         tel. : +48 14 683 30 45
         email: gops@gopsjodlowa.pl


Projekt i wykonanie WEBimpuls.pl

 

 KLAUZULA INFORMACYJNA

od 25 maja 2018 r.

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)

 1. Administratorem przetwarzanych danych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jodłowej (GOPS) jest GOPS reprezentowany przez Kierownika zwanego dalej: „Administratorem” z siedzibą 39-225 Jodłowa 1A. Kontakt do Administratora: tel. (014) 6833 045

 2. Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych osobowych e-mail: inspektorodo@onet.pl

 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań i obowiązków nałożonych na GOPS w Jodłowej jako jednostkę organizacyjną samorządu terytorialnego. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit a, b, c i lit e, art. 9 ust. 2 lit. a, b, g RODO;

 4. Odbiorcami danych osobowych w posiadaniu których jest/będzie GOPS w Jodłowej mogą być wyłącznie podmioty i inne orany publiczne które posiadają dostęp do danych na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących;

 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwatrzeciego lub organizacji międzynarodowej;

 6. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres archiwizacji wymagany dla danej kategorii danych przez obowiązujące przepisy prawa;

 7. Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ichsprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszeniadanych jeżeli zachodzą przesłanki do tych uprawnień i nie są ograniczone poprzez inne przepisy prawne;

 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje także prawo do cofnięcia zgody w dowolnymmomencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawiezgody przed jej cofnięciem;

 9. Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, żeprzetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 10. W zależności od rodzaju załatwianej sprawy w GOPS w Jodłowej podanie danych osobowych może byćwymogiem ustawowym, warunkiem umownym, warunkiem zawarcia umowy, dobrowolnie wyrażoną zgodą.

 11. W sytuacji gdy podanie danych jest obowiązkowe do załatwienia, określonej kategorii spraw, konsekwencją niepodania danychosobowych będzie brak możliwości podjęcia skutecznych działań;

 12. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również nie będą podlegać profilowaniu.

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Jodłowej

Anna Tawrell