• GOPS - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jodłowej                                         Godziny otwarcia pn-pt 7:00 - 15:30                                            tel.: +48 14 683 30 45

Zakupy dla Seniorów

2020-03-16

Zakupy dla seniorów

Wójt Gminy Jodłowa po kontakcie z Komendantem Gminnym OSP oraz Prezesami jednostek OSP Dębowa, Dzwonowa i Jodłowa informuje, że w  okresie walki z pandemią koronawirusa uruchomiona zostaje pomoc przy zakupie produktów codziennego użytku dla osób samotnych, starszych i z niepełnosprawnościami mieszkających na terenie Gminy Jodłowa, nie mających osób bliskich, które mogłyby taką pomoc świadczyć. Pomoc obejmowała będzie zakup leków, żywności oraz środków czystości. Jej celem jest maksymalna ochrona tych mieszkańców naszej gminy  przed koniecznością wychodzenia z domów.

 

Usługa dostarczenia podstawowych, codziennych produktów i leków będzie bezpłatna. Koszt zamówionych zakupów, pokrywa zainteresowany. Żywność, środki higieniczne i środki czystości oraz ewentualnie leki  (leki kupowane będą na podstawie recept) będą kupowane w ilościach  niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania tych osób (bieżące potrzeby).

Zakłada się  maksymalnie dwukrotną pomoc w tygodniu związaną z zakupem produktów codziennego użytku. Osoby chętne do skorzystania proszone są o kontakt  z Urzędem Gminy Jodłowa tel. 14 6302001  lub  Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jodłowej pod numerem telefonu 14 6833045, w godz. od 7.30 do 15.00. Podczas rozmowy z pracownikiem  należy podać swoje imię, nazwisko, adres i numer telefonu.  Osoba, która będzie świadczyć te usługi telefonicznie skontaktuje się z osobą objętą usługą i zapyta o potrzeby. Dzięki tej rozmowie senior będzie mógł konkretnie powiedzieć, jakich zakupów potrzebuje i ustalić termin ich realizacji. Osoba, która zrobi zakupy, rozliczy się na podstawie paragonu. Sposób zapłaty za zakupy oraz sposób dostarczenia towarów zostanie ustalony indywidualnie z zainteresowaną osobą.      

Uwaga na oszustów: Nikt  nie będzie pukał do domu seniora, jeśli starsza osoba nie zgłosi wcześniej przez telefon zapotrzebowania na usługę dostarczenia zakupów. 

Proszę jednocześnie  wszystkich mieszkańców naszej Gminy o empatię. Pamiętajmy o starszych mieszkańcach w naszej okolicy, pomagajmy sobie nawzajem, pomagajmy sąsiadom. 

 

 

                                                                               

 

  

  

  


 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jodłowej

Nasza instytucja została stworzona, aby wspierać najbardzej potrzebujących mieszkańców gminy Jodłowa.

Adres:
    39-225 Jodłowa  1A
    NIP: 872-167-67-72

     Kontakt:
         tel. : +48 14 683 30 45
         email: gops@gopsjodlowa.pl


Projekt i wykonanie WEBimpuls.pl

 

 KLAUZULA INFORMACYJNA

od 25 maja 2018 r.

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)

 1. Administratorem przetwarzanych danych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jodłowej (GOPS) jest GOPS reprezentowany przez Kierownika zwanego dalej: „Administratorem” z siedzibą 39-225 Jodłowa 1A. Kontakt do Administratora: tel. (014) 6833 045

 2. Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych osobowych e-mail: inspektorodo@onet.pl

 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań i obowiązków nałożonych na GOPS w Jodłowej jako jednostkę organizacyjną samorządu terytorialnego. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit a, b, c i lit e, art. 9 ust. 2 lit. a, b, g RODO;

 4. Odbiorcami danych osobowych w posiadaniu których jest/będzie GOPS w Jodłowej mogą być wyłącznie podmioty i inne orany publiczne które posiadają dostęp do danych na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących;

 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwatrzeciego lub organizacji międzynarodowej;

 6. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres archiwizacji wymagany dla danej kategorii danych przez obowiązujące przepisy prawa;

 7. Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ichsprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszeniadanych jeżeli zachodzą przesłanki do tych uprawnień i nie są ograniczone poprzez inne przepisy prawne;

 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje także prawo do cofnięcia zgody w dowolnymmomencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawiezgody przed jej cofnięciem;

 9. Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, żeprzetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 10. W zależności od rodzaju załatwianej sprawy w GOPS w Jodłowej podanie danych osobowych może byćwymogiem ustawowym, warunkiem umownym, warunkiem zawarcia umowy, dobrowolnie wyrażoną zgodą.

 11. W sytuacji gdy podanie danych jest obowiązkowe do załatwienia, określonej kategorii spraw, konsekwencją niepodania danychosobowych będzie brak możliwości podjęcia skutecznych działań;

 12. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również nie będą podlegać profilowaniu.

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Jodłowej

Anna Tawrell